آخرین اخبارآرشیو اخبار
24 خرداد 1400 668
 

 

 
 
معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات برگزار می کند: کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی پسیل پسته

 

در راستای آشنایی با نحوه ردیابی و پایش آفات با روش های نوین و مدیریت این عوامل در قالب مبارزه تلفیقی معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات، کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی پسیل پسته در روز سه شنبه مورخ 25/3/1400 از ساعت 10 تا 12 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار میکند.

نحوه ورود به کارگاه:

1- از طریق اپلیکیشن تاک، بخش ویترین، شبکه آموزش و ترویج کشاورزی (وبینارهای کشاورزی)، وبینارهای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات

2- نسخه وب تاک از آدرس  https://web.agritak.ir

ادامه مطلب...
9 آذر 1399 1314
۱۳۹۹/۰۹/۰۸

پیش بینی می شود سطح زیر کشت بذر گواهی شده سبزی و صیفی در سال زراعی جاری حداقل ۲۰ درصد و میزان تولید بذر  ۳۵ درصد افزایش یابد.

ادامه مطلب...
آخرین مقالاتآرشیو مقالات
28 مهر 1397 2567

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کودهاي زیستی ورمی کمپوست و کود میکوریزي بر رشد و عملکرد و همچنین شاخصهاي بیوشیمیایی گندم در شرایط گلخانهاي انجام شد. فاکتورهاي مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از سه سطح آبیاري، مصرف ورمی کمپوست )صفر، سه و شش درصد( و مصرف و عدم مصرف قارچ میکوریزي بود. نتایج این تحقیق تاثیر مثبت و معنی دار ورمی کمپوست و تلقیح میکوریزي در افزایش شاخص هاي رشدي گیاه گندم در شرایط تنش خشکی را نشان داد. همچنین، بر اساس نتایج بیشترین مقدار عملکرد دانه نیز به مقدار 4/22تن در هکتار در تیمار سطح صفر تنش خشکی و مصرف قارچ میکوریزي و شش درصد ورمیکمپوست به دست آمد و کمترین مقدار نیز به مقدار 2/89تن در هکتار در تیمار عدم مصرف قارچ میکوریزي و ورمیکمپوست و سطح تنش خشکی شدید به دست آمد. در این تحقیق نتایج نشان داد که ورمی کمپوست و همچنین تلقیح میکوریزي باعث افزایش میزان پرولین در گیاه و درنتیجه افزایش مقاومت به گیاه در شرایط خشکی گردید که نتیجه آن در عملکرد گیاه و اجزاي عملکردي گیاه مشهود بود. کودهاي آلی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر بهبود ویژگیهاي خاك، تأمین عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف و حفظ ویژگیهاي بیولوژي خاك دارند میتواند از لحاظ اقتصادي قابل توجیه باشد و هزینه تهیه و استفاده از این کودها را جبران و بنابراین استفاده متوالی و بهینه از زمینهاي کشاورزي را ممکن سازد. کلمات کلیدي: میکوریزا، تنش خشکی، تنظیم رشد گیاه، عناصر غذایی، کشاورزي پایدار

ادامه مطلب...
26 مهر 1396 3067

بهترین زمان محلول پاشی کود در ایام گرم سال فقط و فقط صبح ها و قبل از تابش مستقیم نور آفتاب ( قبل از ساعت 9 صبح باید کار تمام شده باشد ) اما در روزهای پاییزی این زمان  می تواند به سمت ظهر تغییر کند.توجه داشته باشید که این توصیه فارق از بحث گیاه سوزی است و به دلیل عملکرد متابولیسمی و فیزیولوژی گیاه می باشد.

ادامه مطلب...
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×